การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน" ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564วันที่ 20 มกราคม 2565 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน"ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียงกันและเยี่ยมชมผลงานสิ่งประดิษฐ์ทั้ง
5 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว
2 ผลงาน ,ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ 1 ผลงาน ,ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย 1 ผลงาน ,ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร
1 ผลงาน และประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน 5 ผลงาน รวมจำนวน 11 ผลงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดระดับอาชีวศึกษาจังเหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 28 มกราคม 2565 ต่อไป และมีการประชาสัมพันธ์ออนไลน์โดยผ่าน Facebook live ณ ห้องประชุม A 102 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒

ผลงานที่เข้าร่วมประกวด : สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว แอปพลิเคชันจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ "Documention"

แอปพลิเคชัน : https://near-theory-1311.glideapp.io/

ลิงก์รับชมถ่ายดทอดสด : (วินาที 01:27:37)